Βρίσκεστε Εδώ: Πληροφόρηση Θέματα Εμπορίου Ίδρυση Επιχειρήσεων Ομόρρυθμη & Ετερόρρυθμη Εταιρεία

 

Σύσταση Επιχειρήσεων  Ο.Ε. και  Ε.Ε.

Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης

Α/Α

Έγγραφο Σύστασης

Διευκρινίσεις

Υπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου για εξουσιοδότηση τρίτου (Υπόδειγμα 1), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά.
Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.

ή

Ορισμός εξουσιοδοτημένου από τους ιδρυτές- Αντικλήτου (Υπόδειγμα 5), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Συμπληρώνεται και υπογράφεται από όλους τους ιδρυτές εφόσον έχουν προσέλθει στην ΥΜΣ.

2

Εντολή - Υπεύθυνη δήλωση των ιδρυτών ή του εκπροσώπου τους για την σύσταση προσωπικής εταιρίας προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση της εταιρείας (Υπόδειγμα 3), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Υπογράφεται από τον εκπρόσωπο των ιδρυτών με γνήσιο υπογραφής.

3

Καταστατικό ΟΕ ή ΕΕ.

Δύο σε έντυπη μορφή με πρωτότυπες υπογραφές και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο αρχείο doc).

4

Επικυρωμένες φωτοτυπίες ταυτοτήτων εταίρων ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε. ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. και άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

5

Θεωρημένο μισθωτήριο ή υπομισθωτήριο-παραχωρητήριο από Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου και αντίγραφο τίτλου κυριότητας.

Να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύσταση εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης και η χρήση για την οποία προορίζεται.

6

Φορολογική Ενημερότητα για κάθε εταίρο

Έντυπο Α7

7

Έντυπα ΔΟΥ Μ3, Μ6, Μ7, Μ8.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας, στον σύνδεσμο http://www.larissa-chamber.gr/index.php?obj=fc79250f8c5b8043
 

 

Επιστροφή στην κορυφή Επιστροφή στην Ίδρυση Επιχειρήσεων

 

     

 

 

 

 

Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων


Αγοράζουμε Προϊόντα που παράγει η Ευλογημένη Ελληνική Γή

 

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ