Βρίσκεστε Εδώ: Ο Σύλλογος Ιστορικό

 

 

Ιστορικό Εμπορικού & Επιχειρηματικόυ Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων


 

 

O Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων είναι Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη και διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος σε όλο περισσότερα μέλη, η συνένωσή τους κάτω από τη σκέπη της Οργάνωσης τόσο μαζικά όσο και κλαδικά σε τύπο συμβουλευτικών κλαδικών τμημάτων.


Η συστηματική και επιστημονική μελέτη, αναζήτηση, παρακολούθηση, προώθηση και επίλυση κάθε θέματος που αφορά την τάξη και κυρίως η διαφύλαξη, προαγωγή και ανάπτυξη ως και η κοινωνική επαγγελματική και ηθική εξύψωση αυτής, στα πλαίσια πάντοτε της ελεύθερης οικονομίας , της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του γενικότερου εθνικού και κοινωνικού συμφέροντος. Η συνένωση όλης της εμπορικής τάξης της χώρας σε ενιαία οργάνωση για την καλύτερη επίτευξη των παραπάνω στόχων.


Επίτευξη των σκοπών αυτών είναι να:

 1. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διαφώτιση της κοινής γνώμης και την ανελλιπή ενημέρωση όλων των αρμοδίων αρχών σε κάθε θέμα που αφορά την εμπορική τάξη με τη χρησιμοποίηση κάθε νομίμου και πρόσφορου μέτρου.
 2. Παρακολουθεί τις κυβερνητικές ενέργειες και τα προς ψήφιση νομοσχέδια που έχουν σχέση με τη φορολογική, αγορανομική, βιομηχανική γεωργική, εργατική, κοινωνική και την εν γένει εμπορική και οικονομική πολιτική. Καθορίζει τη θέση της τάξης έναντι αυτών και υποδεικνύει τις κατά την κρίση της επιβαλλόμενες εφαρμόσιμες και αποδοτικές λύσεις. Πληροφορεί προς τούτο τα μέλη της αλλά και τα μέλη άλλων ομοειδών Οργανώσεων  τα οποία, αν κρίνει σκόπιμο συγκαλεί διασκέψεις και συνέδρια τοπικής, περιφερειακής ή και εθνικής κλίμακας για την από κοινού εξέταση των ζητημάτων που απασχολούν την τάξη.
 3. Επιδιώκει την εκπροσώπηση και συμμετοχή της εμπορικής τάξης σε συμβούλια Επιτροπές και σε όλες τις εκδηλώσεις της δημόσιας ζωής που την αφορούν με πρόσωπα δοκιμασμένης πείρας, ειδικών γνώσεων και αναμφισβήτητης ικανότητας.
 4.   Είναι σε επαφή και συνεργασία με αντίστοιχες οργανώσεις της χώρας ως και εξωτερικού που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και δύναται να συμμετάσχει με αυτές σε δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες επαγγελματικές Οργανώσεις.
 5.   Επιδιώκει την ανάπτυξη και πρόοδο του εμπορίου και των κατ΄ ιδίαν κλάδων αυτού, με την επαγγελματική εκπαίδευση στο Εσωτερικό η Εξωτερικό προσώπων προερχομένων από τους κλάδους του, ως και την κατάρτιση συνδικαλιστικών στελεχών υψηλής στάθμης.
 6.   Αναθέτει σε Επιτροπή που συνιστά ή σε πρόσωπα ειδικευμένα ή με πείρα και γνώσεις που επιλέγει, την μελέτη των φορολογικών , αγορανομικών, εργατικών και εν γένει των εμπορικών και οικονομικών θεμάτων, την προαγωγή των σκοπών και επιδιώξεων της εμπορικής τάξης.
 7.   Επιδιώκει την ανάπτυξη του βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των εμπόρων με τη δημιουργία των απαραίτητων όρων και συνθηκών, ιδιαίτερα δε με την εξασφάλιση της επαγγελματικής στέγης.
 8.   Επιδιώκει την πιστοδοτική ενίσχυση της εμπορικής τάξης για την ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών και δραστηριοτήτων της.
 9.   Υποβοηθά την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων περιφερειακής πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης με τη χρησιμοποίηση επιτροπών , ειδικευμένων προσώπων και των μελών.
 10.  Συμβάλλει στην προβολή και ανάπτυξη του εμπορίου με την οργάνωση γενικών ή ειδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων, με τη συμμετοχή σ’ αυτές και διευκολύνει, προβάλλει και προωθεί τις εμπορικές θέσεις στο κοινωνικό σύνολο.
 11.  Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων προβλημάτων την τάξη την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.
 12.  Απευθύνεται απ΄ευθείας ή μέσω των ανωτέρω συνδικαλιστικών οργάνων στις δημόσιες διοικητικές και δικαστικές αρχές Ελληνικές και μη, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά και όχι μόνο συμφέροντα των μελών της.
Επιστροφή στην Κορυφή  

 

     

 

 

 

Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων


Αγοράζουμε Προϊόντα που παράγει η Ευλογημένη Ελληνική Γή

 

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ