Βρίσκεστε Εδώ: Πληροφόρηση Θέματα Εμπορίου Εργασιακά

 

 

Επιστροφή στα Εργασιακά


 

Άρθρα:

 

Σας ενημερώνουμε, ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 17227/32/2012, με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις υποβολής των εντύπων που αφορούν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και τον ΟΑΕΔ. Τα κυριότερα σημεία της  έχουν ως εξής:    

 

  • Από 1 Μαρτίου 2013 θα είναι υποχρεωτική για τους εργοδότες η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των κάτωθι εντύπων:

α) Ε3: Αναγγελία πρόσληψης,

β) Ε4: Πίνακας προσωπικού,

γ) Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,

δ) Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου,

ε) Ε7: Βεβαίωση − Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,

στ) Ε8: Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και

ζ) Ε9: Αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης.

 

  • Για την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων, ισχύουν οι καθοριζόμενες από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίες, με εξαίρεση το έντυπο Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) που υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

 

  • Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 εντός τριών

εργασίμων (3) ημερών από την πρόσληψη, αφού προηγουμένως έχουν απογραφεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

 

  • Σε ότι αφορά το έντυπο Ε4 (πίνακας προσωπικού) θα συμπληρώνεται

μόνο ως προς τα στοιχεία:

i) της μεταβολής των αποδοχών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή και

ii) της αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

 

  • Εξακολουθούν να ισχύουν οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις  σχετικά με την υποβολή των παραπάνω εντύπων.

 

 

Επιστροφή στην κορυφή

 

     

 

 

 

Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων


Αγοράζουμε Προϊόντα που παράγει η Ευλογημένη Ελληνική Γή

 

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ